Обавештење Комисије за дозволе за рад

Датум: 04/10/2018      Категорија: Тренери

ОБАВЕШТЕЊЕ

За ОБНОВУ дозволе за рад, потребно је да доставите ИСПРАВАН захтев за обнову дозволе одговарајућег нивоа, потврду ЗТ РСС и доказ о уплати најмање 2.000 динара (прва рата) или 6.000 динара (за 3 године). Приликом уплате, без обзира на то да ли уплаћује физичко или правно лице, у позиву на број ОБАВЕЗНО наведите шифру члана за којег се уплаћује.

Уколико желите да промените ниво дозволе, поред горе наведене документације потребно је да доставите оверену фотокопију дипломе.

НИВО I (један) Дозволе за рад, могу да добију само тренери који имају одговарајуће више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта.

НИВО III (три) Дозволе за рад, могу да добију само тренери који су одговарајуће образовање стекли пре 17.02.2016.

За ИЗДАВАЊЕ дозволе за рад, потребно је да доставите ИСПРАВАН захтев за издавање дозволе одговарајућег нивоа, оверену фотокопију дипломе стручне спреме или уверења о стручној оспособљености, лекарско уверење о здравственој способности у складу са Законом, потврду Заједнице тренера о поседовању одговарајућег радног или спортског искуства и обављеном стручном усавршавању, доказ о уплати чланарине за издавање дозволе, најмање 2.000 динара (прва рата) или 6.000 динара (за 3 године) и фотографију у електронској форми величине 240x320 пиксела. Приликом уплате, без обзира на то да ли уплаћује физичко или правно лице, у позиву на број ОБАВЕЗНО наведите шифру члана за којег се уплаћује.

Захтев за ОБНОВУ, Захтев за ИЗДАВАЊЕ или само доказ о уплати рате за важећу дозволу, доставља се искључиво Комисији за издавање дозвола за рад.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КЛУБОВЕ: Уколико се у Службеном гласилу РСС не виде лиценце екипе, а напомена је да екипа нема лиценцираног тренера, а у Службеном гласилу се не види Дозвола за рад тренера ваше екипе, потребно је да се обратите Директору лиге који има могућност да у бази РСС види у чему је проблем - истекла дозвола и/или неуплаћена чланарина и тек након те провере доставите Комисији за издавање дозвола за рад потребну документацију.