Делегирање - ЛМК РСВ 12 - јесен

М12 - А М12 - Б М12 - В М12 - Г Ж12 - А Ж12 - Б Ж12 - В Ж12 - Г